תנאי שימוש

רפארם ישראל בע"מ

רשת בתי מרקחת רפאל

תקנון תנאי שימוש

 1. כללי

  1.1. אתר רשת בתי מרקחת רפאל – https://raphael-pharm.co.il/ (להלן “האתר”) הינו בבעלות רפארם ישראל בע”מ (להלן “החברה”) ומופעל על ידה. האתר משמש גם כאתר למתן מידע, הטבות והצעות לחברי מועדון החברים של רפאל (להלן “המועדון”) (להלן “המשתמש/ים” ו /או “חבר/י המועדון”). כמו כן, האתר משמש כממשק לביצוע סחר, אך יובהר כי באתר לא מתבצע סחר באופן ישיר וכי לא מתבצעת סליקת תשלומים דרכו.

  1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש בו על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות אליה מחויבת החברה על פי כל דין.

  1.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו /או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. לפיכך, החברה ממליצה ל משתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל והמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

  1.4. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

  1.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

  1.6. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.

  1.7. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או מסירת פרטים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.

  1.8. .באתר מפורסמת הפרטיות מדיניות /https://raphael-pharm.co.il

  1.9. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

  1.10. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

  1.11. הרישום למועדון החברים וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו /או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בו.

 2. שימושים אסורים באתר

  2.1. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:

     2.1.1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

     2.1.2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

     2.1.3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots ,Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

     2.1.4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו /או מחסירים דבר כלשהוא.

     2.1.5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/ או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

     2.1.6. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/ או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

     2.1.7. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/ או לקט.

  2.2. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

 3. זיהוי חבר המועדון

  3.1. לשם זיהוי חבר המועדון עשוי להידרש במקרים שונים במהלך פעילותו באתר למסור פרטים אישיים בסיסיים. במסגרת הזיהוי המשתמש י מסור פרטים בסיסיים אישיים כגון: שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, דואר אלקטרוני.. לקוחות

  בעלי רישיון לשימוש בקנביס רפואי ידרש גם לציין רשיון קנאביס, מרשם לקנאביס רפואי ולהעביר צילום ת.ז. בעת ביצוע הזמנה באמצעות שירות הלקוחות של החברה. בכדי להבטיח שפעילות המשתמש באתר תתבצע ללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח פעילות תקינה של מלוא השירותים הניתנים באתר.

  3.2. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

 4. הזכאים ליהנות משירותי האתר

  4.1. רשאים להשתתף בשירותים המוצעים באמצעות אתר זה, הינם משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

     4.1.1. משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.

     4.1.2. המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).

  4.2. למען הסר ספק מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר ו/או לשרותיו השונים ו/ או לבטל את רישומם במועדון, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות.

  4.3. האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני רכישת מוצרים חלה על המשתמשים בלבד ולפיכך, ממליצה החברה למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר.

  4.4. ההנחות וההטבות לחברי המועדון תקפות לרכישה בבתי המרקחת של החברה בלבד ו/או

  לאוכלסיות ספציפיות, לבחירת החברה. ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי ובהתאם לתקופת ההטבה. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, באחריות הספק להודיע לרוכש כי המוצר אינו במלאי.

  במקרה שכזה על הרוכש להביא בחשבון העסקה תבוטל או לחילופין יוצע לו מוצר חלופי על ידי הספק.

  4.5. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישוםומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/ או תביעה בקשר לכך.

 5. ביטול העסקה על ידי הספק או החברה

  5.1. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה ו/או הספק רשאית לבטל את ההתקשרות עם המשתמש. התקשרות שבוטלה לא יזכו את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד החברה:

     5.1.1. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה ו/או במקרה בו הצעת המשתמש הייתה מתחת למחיר המינימום.

     5.1.2. במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון”, ו /או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.

     5.1.3. במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו, לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

     5.1.4. במקרה בו נמצא כי המשתמש אינו מחזיק בחברות במועדון.

     5.1.1. במקרה בו אזל מלאי המוצר/ים אצל הספק ממנו בוצעה ההזמנה.

     5.1.1. מכל סיבה אחרת, במסגרת החוק.

 6. הפסקת פעילות של חבר מועדון

  6.1. בכל מקרה של הפרת תקנון האתר (לרבות על דרך מסירת פרטים שגויים) ו/או אם ההטבה הניתנת במסגרת החברות ב מועדון נחסמה ו/או בוטלה ו/או בכל מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בחברה, באתר, בפעילויות שבו ו/או במשתמשים באתר, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למנוע מחבר מועדון את השימוש באתר, לבטל את רישומו באתר ולחסום את גישתו לאתר.

  6.2. במקרה הפרה כאמור בסעיף 8.1 לעיל, יפצה ו/או ישפה המפר את החברה ו/או בית העסק בגין כל הוצאה, תשלום, נזק, הפסד ואבדן רווח שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 7. בעלות וזכויות קניין רוחני

  7.1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (visual-audio), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן “התוכן” או “התכנים“), מוגנים על -ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים,

  להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.

  7.2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא )וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו(, ובכלל זאת שם המתחם (“Domain״), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘How Know’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, זנים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי , אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/ או קודים ו/או תמונות ו/ או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

  7.3. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

 8. תוכן האתר ופרסומות

  8.1. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (‘Is As’). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.

  8.2. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

  8.3. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר , מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/ או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה, תמונות ונתונים שונים, נמסר על ידם ובאחריותם. לחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.

  8.4. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר ולמטרת המחשה בלבד.

  .8.5 החברה אינה אחראית כלל על כל מידע מסחרי, שיווקי או פרסומי המופיע באתר (להלן: “הפרסומות”). מפעילי האתר אינם בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומות או אמיתותם. האחריות לפרסומות, לתכניהם ולכל תוצאה שתיגרם מוטלת על כתפי המפרסמים בלבד .

  8.6. אין לראות בפרסומות המלצה ו/או עידוד כלשהם מצד החברה ו/או מי מטעמה לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם למכירה ולחברה אין כל אחריות לגביהם ו/או לכל עסקה שתעשה בין חבר המועדון לבין מפרסמי הפרסומות.

  .8.7 תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים למלאי שהוקצב לאותו מבצע כמפורסם בדף המוצר.

  8.8. באתר נכללים קישורים (‘לינקים’) ו- iframe לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על-יד י החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו , אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו /או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם.

  החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/ או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו /או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

  .8.9 כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה )לרבות הדרכות, כתבות, וובינרים, מאמרים, מחקרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות( ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר

  ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/ או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/ או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

  8.10. האחריות הבלעדית למידע בדבר המוצרים, לפרסומם, למחיר הנדרש עבורם, להתקשרות בין הרוכשים לבין בתי העסק, לרבות בתי מסחר ובתי מרקחת, למכירת המוצרים, לאספקתם, לפעולות הכספיות הנוגעות לרכישתם, לאיכותם, לאחריות הניתנת להם, לתקינותם, להתאמתם לצרכי חבר המועדון )ו/או מי מטעמו( ו/או ולכל דבר אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע במישרין ובעקיפין למוצרים ו/או השירותים הנמכרים מוטלת על בתי העסק והספקים באופן בלעדי והחברה לא תהא אחראי ת לכל העניינים האמורים לעיל. לא תהא לחבר המועדון )ו/או למי מטעמו( והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין עם האמור בסעיף זה כלפי החברה ו/או מפעילי האתר.

  8.11. למרות האמור לעיל, החברה משתדלת שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל מוצר ו/או שירות ו /או מידע על מבצעים, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של החברה ו/ או מי מטעמה ו/או של הספקים וצדדים שלישיים אחרים. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו /או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה. 

 9. הגבלת אחריות

  .9.1 החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

  9.2. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (‘Is As ‘ו- ‘Available As)’. החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/ או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

  9.3. החברה ו /או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/ או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/ או איבוד מידע עסקי , פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו /או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו /או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

     9.3.1. בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/ או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

     9.3.2. הודעות ו /או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/ או עקב השימוש באתר,

  לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

     9.3.3. שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;

     9.3.4. כל מעשה ו /או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

     9.3.5. הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו / או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

     9.3.6. נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.

  9.4. שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים. כך, גם לעניין פעולת רכישת מוצר באמצעות האתר אשר לא נקלטה במחשבי החברה עקב שיבוש כאמור.

  9.5. הרוכש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע הרוכש בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב .

  9.6. החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

  9.7. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

 10. ציות לתנאים ושיפוי

  10.1. המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.

  10.2. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו /או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו /או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו / או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

 11. זמינות ו/או שינוי האתר

  11.1. החברה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

  11.2. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

  11.3. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/ או תביעה בקשר לכך.

 12. התיישנות

  12.1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו /או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/ או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי “ח-1958

 13. סמכות שיפוט וברירת דין

  13.1. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 14. שונות

  14.1. תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

  14.2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

  14.3. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/ או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

 15. יצירת קשר

  בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס

  https://raphael-pharm.co.il/

   קשר יצירת

  בטלפון: 8846* רשת בתי מרקחת רפאל,

  בדואר: יוסף בצרי 23 ק.אתא

  או באימייל:

  cannabisaviram@gmail.com

תפריט נגישות

  0
  סל קניות
  העגלה שלך ריקהחזור לקניות
   חשב משלוח
   הפעל קופון